Regulamin

REGULAMIN KURSÓW „JAASNE”

 

§1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w kursach sygnowanych nazwą JAASNE które można znaleźć pod stroną www.jaasne.pl.

§2 Definicje

 1. Organizator – JAASNE  – T&A Paweł Karczewski, Wiktorska 82/36, 02-582 Warszawa, NIP: 9211868496,
 2. Kursy – zajęcia prowadzone przez Organizatora,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która w terminie określonym w niniejszym regulaminie uiściła Opłatę za Warsztaty zgodną z daną ofertą i została wpisana na listę Uczestników,
 4. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie Kursów,
 5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika,
 6. Wykładowca – osoba współpracująca z Organizatorem, prowadząca Kursy.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem www.jaasne.pl.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Kursy odbywają się, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na Stronie Internetowej lub ofercie przesłanej drogą mailową.
 2. Udział w Kursach jest odpłatny zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 3. Celem Kursów jest zapoznanie z podstawami poszczególnych tematyk kursów.
 4. Program Kursów znajduje się na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, o których poinformuje Wykładowca podczas kursów.

 5. Uczestnik może zapisać się na dowolny rodzaj Kursów w danym semestrze.
 6. Kursy semestralne mogą odbywać się w grupach do 10 osób.
 7. Warunkiem rozpoczęcia Kursów w danej grupie jest zebranie co najmniej 3 Uczestników. W przypadku braku zebrania minimalnej ilości osób, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania danego kursu o czym powiadamia Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. W takim wypadku Uczestnik lub jego Opiekun ma prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty za nieodbyte zajęcie / zajęcia /  turnus.
 8. Uczestnikiem Kursów może być osoba, która skutecznie dokonała zgłoszenia na wybrane przez siebie Kursy zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów bez podawania przyczyny. W takim wypadku Uczestnicy zachowują prawo do zwrotu opłaty.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy w każdym momencie Kursów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają sie kursy i dnia oraz godziny Kursów. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
 12. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz swojego własnego, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych Organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.

§4 Zasady zgłoszenia i opłaty

 1. Osoba zainteresowana Kursami może dokonać zapisu:
  1. poprzez formularz zapisu zamieszczony na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu,
  2. telefonicznie,
  3. mailowo.
  4. przelewem na konto Organizatora
 2. Dokonując zapisu, Uczestnik powinien wskazać rodzaj Kursów oraz podać wymagane przez Organizatora Dane o których mówi Strona Internetowa lub oferta kursu.
 3. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Kursach, o ile zostaną do nich zgłoszone przez Opiekuna.
 4.  
 5. Uczestnictwo w zajęciach oznacza automatyczną akceptację regulaminu JAASNE. 
 6. Warunkiem uczestnictwa w Kursach jest dokonanie opłaty za minimum 4 zajęcia na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego turnusu / programu.
 7. Aktualny cennik Kursów dostępny jest na Stronie Internetowej kub w ofercie przesyłąnej drogą mailową. Podane kwoty są kwotami brutto.
 8. Opłatę można dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora-mBank
  75 1140 2004 0000 3802 7920 2160
 9. W przypadku kursów semestralnych, opłatę można uiścić jednorazowo podczas rejestracji lub w dwóch równych ratach, z których pierwsza powinna być uiszczona w momencie dokonywania rejestracji, zaś druga najpóźniej w połowie cyklu warsztatowego. W przypadku tygodniowych kursów intensywnych, opłatę można uiścić jednorazowo podczas rejestracji lub wpłacić bezzwrotną zaliczki w terminie maksymalnie 3 dni roboczych począwszy od dnia dokonania zapisu, a pozostałą część kwoty opłacić najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kursu. Wysokość bezzwrotnej zaliczki podana jest na Stronie Internetowej.
 10. W przypadku płatności ratalnej, brak uiszczenia drugiej raty przez Uczestnika uprawnia Organizatora do odmówienia mu wstępu za niepłaconą część zajęć.
 11. Uczestnik ma prawo zrezygnować nieodpłatnie zrezygnować z udziału w Kursie na 48h przed rozpoczęciem zajęć.W przypadku uczestnictwa w zajęciach dopuszczalna jest jedna nieobecność w miesiącu którą można wykorzystać wyłącznie w ciągu kolejnych 5 tygodni. Nieobecności nie kumulują się. 
 12. W przypadku intensywnych kursów tygodniowych, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. W przypadku dokonania przez Uczestnika rezygnacji po dniu określonym w § 4 ust. 11 Regulaminu, Organizator nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty.

§5 Przebieg Warsztatów

 1. Dokładny czas trwania kursów podany jest na Stronie Internetowej.
 2. Dokładny czas trwania poszczególnych zajęć umieszczony jest na Stronie Internetowej.
 3. Podczas zajęć Uczestnicy przebywają pod opieką Wykładowcy i zobowiązani są do stosowania jego poleceń.

§6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Uczestników posiadane przez nich w trakcie trwania zajęć.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu Uczestnikowi lub osobie trzeciej.
 4. W przypadku wybranych kursów Organizatorzy zapewnią uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia kursu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki. Informacja o tym na, których kursach Organizator zapewnia sprzęt komputerowy znajduje się na Stronie Internetowej. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialny jest Uczestnik (lub jego Opiekun), którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z organizacją Kursów można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@jaasne.pl, lub osobiście Organizatorowi.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna (jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią), adres korespondencyjny, rodzaj reklamowanych zajęć oraz opis zastrzeżeń.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§8 Czas trwania Umowy oraz prawo do odstąpienia

 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (lub jego Opiekunem) w momencie dokonania opłaty lub jej pierwszej części w przypadku płatności ratalnej.
 2. Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 (czternastu) dni od momentu zawarcia Umowy poprzez złożenie Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej, oświadczenie powinno być złożone osobiście Organizatorowi lub wysłane drogą pocztową na jego adres. W kwestiach spornych liczy się data doręczenia oświadczenia Organizatorowi.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@jaasne.pl.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas trwania wybranych przez Uczestnika Kursów zgodnie z programem i harmonogramem zamieszczonym na Stronie Internetowej.

§9 Polityka prywatności

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursów i ich Opiekunów zgodnie z polityką prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O wprowadzonych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.